Synonim zgodny

Lista synonimów do zgodny:


cny, celny, cichy, dobry, korny, miły, pewny, prawy, udany, zacny, bliski, bratni, celowy, czuły, owocny, pełny, równy, trafny, wierny, zdatny, dobrany, godziwy, gorliwy, jednaki, kochany, lojalny, miękki, moralny, podobny, pomocny, potulny, słodki, uczciwy, ugodowy, uległy, wzorowy, zasadny, akuratny, cnotliwy, grzeczny, należny, poczciwy, pokojowy, pokrewny, poprawny, rzetelny, spokojny, sposobny, staranny, stosowny, subtelny, sumienny, słuszny, tożsamy, układny, wnikliwy, wskazany, wspólny, wyraźny, zalecany, zbieżny, zupełny, łagodny, ścisły, adekwatny, delikatny, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, jednakowy, korzystny, literalny, należyty, paralelny, pasujący, polubowny, porządny, potrzebny, pozytywny, przydatny, przyjazny, przyjemny, regularny, skrzętny, solidarny, tego typu, troskliwy, uczuciowy, w sam raz, wrażliwy, zbawienny, zbliżony, życzliwy, czarujący, dobrotliwy, dokumentny, dopasowany, elastyczny, harmonijny, identyczny, na miejscu, odpowiedni, pożądany, precyzyjny, przyzwoity, punktualny, siostrzany, szlachetny, umiejętny, ustępliwy, właściwy, analogiczny, bez zarzutu, bliźniaczy, dobroduszny, drobiazgowy, kongruentny, pedantyczny, pojednawczy, prawidłowy, przykładny, skrupulatny, sympatyczny, uśredniony, wymagający, ekwiwalentny, homologiczny, jednomyślny, jednoznaczny, kompatybilny, kompromisowy, konsensusowy, niesprzeczny, przybliżony, przystający, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, sprawiedliwy, tego rodzaju, wartościowy, wyrozumiały, zdefiniowany, dobrze oddany, jednogłośny, koncyliacyjny, niedwuznaczny, niekłótliwy, nieskazitelny, porównywalny, równorzędny, równoznaczny, szczegółowy, współmierny, zadowalający, bezkonfliktowy, godny zaufania, nadający się, niekonfliktowy, odpowiadający, proporcjonalny, wystarczający, zrównoważony, jak się patrzy, równobrzmiący, równokształtny, miłujący zgodę, pokrywający się, zdolny do kompromisu, oparty na kompromisie, skłonny do porozumienia

Odmiana słowa zgodny:


zgodny, niezgodna, niezgodną, niezgodne, niezgodnego, niezgodnej, niezgodnemu, niezgodni, niezgodnie, niezgodny, niezgodnych, niezgodnym, niezgodnymi, zgodna, zgodną, zgodne, zgodnego, zgodnej, zgodnemu, zgodni, zgodnie, zgodnych, zgodnym, zgodnymi

Synonimy do "zgodny" z podziałem na kategorie:


dobry
dobry, trafny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, właściwy, kongruentny, nadający się
zgodny
harmonijny, bezkonfliktowy
wierny
wierny, ścisły, dokładny, precyzyjny, dobrze oddany
cny
cny, dobry, prawy, zacny, wierny, godziwy, moralny, uczciwy, cnotliwy, grzeczny, słuszny, porządny, życzliwy, przyzwoity, szlachetny, bez zarzutu, sprawiedliwy, nieskazitelny, jak się patrzy
celny
celny, pełny, wierny, gorliwy, lojalny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, wyraźny, zupełny, ścisły, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, literalny, skrzętny, troskliwy, dokumentny, precyzyjny, punktualny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, wymagający, zdefiniowany, szczegółowy, godny zaufania
cichy
cichy, korny, miły, czuły, miękki, potulny, ugodowy, poczciwy, spokojny, subtelny, łagodny, delikatny, przyjazny, troskliwy, wrażliwy, życzliwy, dobrotliwy, dobroduszny, wyrozumiały, niekłótliwy, bezkonfliktowy
miły
miły, czuły, kochany, słodki, subtelny, łagodny, delikatny, przyjemny, uczuciowy, wrażliwy, czarujący, dobrotliwy, sympatyczny
celowy
celowy, trafny, zdatny, godziwy, akuratny, należny, poprawny, sposobny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, przydatny, w sam raz, dopasowany, właściwy, kongruentny, jak się patrzy
pewny
pewny, wierny, rzetelny, ścisły, dokładny, precyzyjny
bliski
bliski, bratni, równy, jednaki, podobny, pokrewny, tożsamy, wspólny, zbieżny, adekwatny, jednakowy, paralelny, tego typu, zbliżony, identyczny, odpowiedni, siostrzany, analogiczny, bliźniaczy, uśredniony, ekwiwalentny, przybliżony, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, tego rodzaju, porównywalny, równorzędny, równoznaczny, współmierny, odpowiadający, proporcjonalny, równokształtny, pokrywający się
trafny
trafny, dobrany, akuratny, stosowny, adekwatny, dopasowany, odpowiedni, właściwy, kongruentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący
W naszym słowniku znajduje się 173 synonimów dla słowa: "zgodny". Między innymi: cichy, dobry, korny. Słowo "zgodny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 11 różnych kategorii według znaczeń.