1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zgodny"

Synonim zgodny


Synonimy do "zgodny":


cny, celny, cichy, dobry, korny, miły, pewny, prawy, udany, zacny, bliski, bratni, celowy, czuły, owocny, pełny, równy, trafny, wierny, zdatny, dobrany, godziwy, gorliwy, jednaki, kochany, lojalny, miękki, moralny, podobny, pomocny, potulny, słodki, uczciwy, ugodowy, uległy, wzorowy, zasadny, akuratny, cnotliwy, grzeczny, należny, poczciwy, pokojowy, pokrewny, poprawny, rzetelny, spokojny, sposobny, staranny, stosowny, subtelny, sumienny, słuszny, tożsamy, układny, wnikliwy, wskazany, wspólny, wyraźny, zalecany, zbieżny, zupełny, łagodny, ścisły, adekwatny, delikatny, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, jednakowy, korzystny, literalny, należyty, paralelny, pasujący, polubowny, porządny, potrzebny, pozytywny, przydatny, przyjazny, przyjemny, regularny, skrzętny, solidarny, tego typu, troskliwy, uczuciowy, w sam raz, wrażliwy, zbawienny, zbliżony, życzliwy, czarujący, dobrotliwy, dokumentny, dopasowany, elastyczny, harmonijny, identyczny, na miejscu, odpowiedni, pożądany, precyzyjny, przyzwoity, punktualny, siostrzany, szlachetny, umiejętny, ustępliwy, właściwy, analogiczny, bez zarzutu, bliźniaczy, dobroduszny, drobiazgowy, kongruentny, pedantyczny, pojednawczy, prawidłowy, przykładny, skrupulatny, sympatyczny, uśredniony, wymagający, ekwiwalentny, homologiczny, jednomyślny, jednoznaczny, kompatybilny, kompromisowy, konsensusowy, niesprzeczny, przybliżony, przystający, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, sprawiedliwy, tego rodzaju, wartościowy, wyrozumiały, zdefiniowany, dobrze oddany, jednogłośny, koncyliacyjny, niedwuznaczny, niekłótliwy, nieskazitelny, porównywalny, równorzędny, równoznaczny, szczegółowy, współmierny, zadowalający, bezkonfliktowy, godny zaufania, nadający się, niekonfliktowy, odpowiadający, proporcjonalny, wystarczający, zrównoważony, jak się patrzy, równobrzmiący, równokształtny, miłujący zgodę, pokrywający się, zdolny do kompromisu, oparty na kompromisie, skłonny do porozumienia

Odmiana słowa "zgodny":


zgodny, niezgodna, niezgodną, niezgodne, niezgodnego, niezgodnej, niezgodnemu, niezgodni, niezgodnie, niezgodny, niezgodnych, niezgodnym, niezgodnymi, zgodna, zgodną, zgodne, zgodnego, zgodnej, zgodnemu, zgodni, zgodnie, zgodnych, zgodnym, zgodnymi

Synonimy do "zgodny" z podziałem na kategorie:


dobry

dobry, trafny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, właściwy, kongruentny, nadający się

zgodny

harmonijny, bezkonfliktowy

wierny

wierny, ścisły, dokładny, precyzyjny, dobrze oddany

cny

cny, dobry, prawy, zacny, wierny, godziwy, moralny, uczciwy, cnotliwy, grzeczny, słuszny, porządny, życzliwy, przyzwoity, szlachetny, bez zarzutu, sprawiedliwy, nieskazitelny, jak się patrzy

celny

celny, pełny, wierny, gorliwy, lojalny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, wyraźny, zupełny, ścisły, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, literalny, skrzętny, troskliwy, dokumentny, precyzyjny, punktualny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, wymagający, zdefiniowany, szczegółowy, godny zaufania

cichy

cichy, korny, miły, czuły, miękki, potulny, ugodowy, poczciwy, spokojny, subtelny, łagodny, delikatny, przyjazny, troskliwy, wrażliwy, życzliwy, dobrotliwy, dobroduszny, wyrozumiały, niekłótliwy, bezkonfliktowy

miły

miły, czuły, kochany, słodki, subtelny, łagodny, delikatny, przyjemny, uczuciowy, wrażliwy, czarujący, dobrotliwy, sympatyczny

celowy

celowy, trafny, zdatny, godziwy, akuratny, należny, poprawny, sposobny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, przydatny, w sam raz, dopasowany, właściwy, kongruentny, jak się patrzy

pewny

pewny, wierny, rzetelny, ścisły, dokładny, precyzyjny

bliski

bliski, bratni, równy, jednaki, podobny, pokrewny, tożsamy, wspólny, zbieżny, adekwatny, jednakowy, paralelny, tego typu, zbliżony, identyczny, odpowiedni, siostrzany, analogiczny, bliźniaczy, uśredniony, ekwiwalentny, przybliżony, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, tego rodzaju, porównywalny, równorzędny, równoznaczny, współmierny, odpowiadający, proporcjonalny, równokształtny, pokrywający się

trafny

trafny, dobrany, akuratny, stosowny, adekwatny, dopasowany, odpowiedni, właściwy, kongruentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: