1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "globalny"

Synonim globalny


Synonimy do "globalny":


cały, walny, masowy, pełny, ramowy, grupowy, hurtowy, istotny, ogólny, totalny, wszelki, ziemski, nagminny, plenarny, wspólny, wzajemny, zbiorczy, zbiorowy, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, popularny, pospolity, publiczny, systemowy, światowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, kolegialny, kolektywny, ostateczny, podstawowy, powszechny, prozaiczny, skończony, zasadniczy, zespołowy, łączący, drobiazgowy, ekumeniczny, holistyczny, jednoczący, kompleksowy, przekrojowy, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, uproszczony, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, orientacyjny, schematyczny, wielostronny, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący, multilateralny, podsumowujący, uogólniający, wielofunkcyjny, encyklopedyczny, kosmopolityczny, wielokierunkowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający, na skalę światową

Odmiana słowa "globalny":


globalny, globalna, globalną, globalne, globalnego, globalnej, globalnemu, globalni, globalnie, globalnych, globalnym, globalnymi, nieglobalna, nieglobalną, nieglobalne, nieglobalnego, nieglobalnej, nieglobalnemu, nieglobalni, nieglobalnie, nieglobalny, nieglobalnych, nieglobalnym, nieglobalnymi

Synonimy do "globalny" z podziałem na kategorie:


ogólny

ogólny, łączny, całkowity, integralny, całościowy

globalny

światowy, powszechny, ogólnoświatowy, na skalę światową

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

ramowy

ramowy, ogólny, generalny, prozaiczny, uniwersalny, uproszczony, orientacyjny, schematyczny, wszechstronny

walny

walny, pełny, ogólny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, powszechny, uniwersalny, całościowy, wszechstronny

masowy

masowy, ogólny, nagminny, plenarny, wspólny, zbiorowy, łączny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, światowy, powszechny, uniwersalny, całościowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

ziemski

ziemski, światowy, powszechny, kosmopolityczny, ogólnoświatowy

grupowy

grupowy, hurtowy, ogólny, plenarny, wspólny, wzajemny, zbiorowy, łączny, generalny, kolegialny, kolektywny, powszechny, zespołowy, uniwersalny, całościowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: